01

Služby

Občanské právo

Nabízíme komplexní právní služby v oblasti občanského práva, pomůžeme Vám vyřešit problémy každodenního života – reklamace zakoupeného zboží či zájezdu, zápůjčky, nájmy bytů, sousedské vztahy, autorské právo či ochranu osobnosti apod. Zastupování před soudy je samozřejmostí.

Právo nemovitosti

Při prodeji či koupi nemovitosti pro Vás zajistíme veškerou smluvní agendu, vč. návrhu na vklad a ověření podpisů na všech smlouvách. Máte nemovitosti ve spoluvlastnictví ? Navrhneme Vám dohodu spoluvlastníků či Vám pomůžeme zrušit a vypořádat toto spoluvlastnictví.

Rodinné právo

Nabízíme právní služby ve věcech nezletilých dětí, tedy v řízeních o úpravě poměrů k nezletilým dětem (zejména výchova a výživné), vč. úpravy styku s rodiči či prarodiči. Zastupujeme manžele při rozvodech a nabízíme právní poradenství a zastupování rovněž v případě vypořádání společného jmění manželů.

Insolvenční právo

V případě insolvence Vaší firmy zajistíme podání insolvenčního návrhu a zastupování v rámci insolvence. V případě osobního bankrotu Vás zbavíme dluhů cestou oddlužění. Pokud jste věřitele, přihlásíme do insolvence Vaší pohledávku a budeme Vás zastupovat v insolvenčním řízení.

Obchodní právo

Nabízíme pomoc začínajícím i zavedeným podnikatelům – pomůžeme Vám při založení společnosti, tvorbě smluvní dokumentace nutné pro každodenní provoz firmy, jako jsou smlouvy o dílo, kupní smlouvy, servisní smlouvy, smlouvy o spolupráci. Zajistíme veškerý servis i při prodeji závodu.

Pracovní právo

Pomůžeme jak zaměstnanci, tak zaměstnavateli, při zakládání pracovního poměru i jeho změnách, v průběhu pracovního poměru, tak při jeho ukončení. Nabízíme veškerý právní servis týkající se pracovního práva, vč. náhrady škody a hmotné odpovědnosti, konkurenčních doložek.

Trestní právo

Zastupujeme podezřelé, obviněné či obžalované z trestného činu, a to jak před policejním orgánem ve stádiu prověřování či vyšetřování, tak i před soudem po podání obžaloby. Rovněž poskytujeme právní služby poškozeným, kterým byla trestným činem způsobena škoda.

Úschova peněz

Nabízíme svým klientům službu úschovy peněz, ať již při prodeji či koupi nemovitosti či v případě různých dohod o narovnání apod. Peníze jsou uloženy na speciálním účtu advokáta u Československé obchodní banky, a.s., finanční prostředky jsou pojištěny a advokát s nimi může disponovat pouze ve smyslu uzavřené dohody.

Dědické právo

Svým klientům poskytujeme své služby i v této oblasti – poradíme jim, jak nejlépe zaopatřit jejich majetek pro případ smrti, ať již formou závěti, darováním pro případ smrti, odkazem apod. Rovněž poskytujeme poradenství i dědicům a zastupujeme je v dědickém řízení i ve sporných řízení v rámci dědictví.

02

O nás

Zaměření

Poskytujeme právní službu všem druhům právních subjektů – státním podnikům, rozpočtovým a příspěvkovým organizacím, akciovým společnostem, společnostem s ručením omezeným, družstvům, společenstvím vlastníků jednotek, obcím, občanským sdružením, fyzickým osobám – podnikatelům i nepodnikajícím fyzickým osobám.

Lokace

Hlavní sídlo kanceláře se nachází v širším centru Prahy, a to na adrese
Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7.

Spolupráce

S ohledem na komplexnost právních služeb, spolupracujeme velice úzce též s dalšími odborníky z příslušných oborů, konkrétně pak s auditorskou a daňovou kanceláří, se soudními znalci, s insolvenčními správci, exekutory, notáři a všemi dalšími dle potřeby.

03

Tým

Marek Lukáš

Marek Lukáš

Od roku 2017 je novou posilou naší advokátní kanceláře zajišťující její administrativní chod. Studuje 4. ročník právnické fakulty.

Mezi jeho oblíbené oblasti práva patří trestní, pracovní a rodinné právo.

Od roku 2017 je držitelem jazykového certifikátu Cambridge English C1 Advanced, a je tedy způsobilý zajišťovat komunikaci s naší zahraniční klientelou.

Za dobu zaměstnání v naší kanceláři získal cenné zkušenosti ve všech oblastech práva a zkušenosti s tvorbou nejrůznějších druhů podání a dokumentů, jako jsou např. insolvenční návrhy, exekuční návrhy, přihlášky pohledávek či přihlášky ochranných známek.

JUDr. Jan Fuchs

JUDr. Jan Fuchs

JUDr.

V roce 2004 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Mezi lety 2004-2008 vykonával koncipientskou praxi v Advokátní kanceláři JUDr. Bělohlávek & JUDr. Sysel, jejímiž klienty byly velké státní či polostátní podniky, školy, obce, ale i obchodní společnosti, občanská sdružení i fyzické osoby.

Zde se seznámil se všemi oblastmi práva a získal cenné zkušenosti. V prosinci roku 2007 Mgr. Jan Fuchs složil advokátní zkoušku u České advokátní komory a od dubna 2008 vykonává samostatnou advokátní praxi.

V dubnu 2013 úspěšně složil státní rigorózní zkoušku z oboru ústavního práva a získal titul doktor práv (JUDr.).

Je předsedou spolku - sportovního oddílu a členem Disciplinární komise České softballové asociace, tedy má bohaté zkušenosti se sportovním právem a právem spolků.

IČO: 714 68 668

ID datové schránky: kh5hnp3

Adresa kanceláře: Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7